Contact details

UA, Odessa, 64045,
Zhukovskogo St., 32
E-mail: execution@lionbroker.net

Heads

Andrey Lofiy
Sergey Fedchenko

Sales department

Evgeniy Bogatsan
Olga Pasyura
Alexander Fedchenko

Execution Department

Anna Shider
Natasha Suvorova
Tanya Stoyanova
Olga Shihireva
Emma Voskanyan